Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B2C

Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • B2C: Bedrijf dat producten of diensten aanbiedt aan particuliere klanten.
  • Klant: Particulier die producten of diensten afneemt van B2C.
  • Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen B2C en Klant, waaronder begrepen aanbiedingen en bestellingen.

Artikel 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Classick en op elke tussen Classick en Klant gesloten Overeenkomst. 2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Classick en Klant.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten 3.1 Alle aanbiedingen van Classick zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van een aanbij Classick. 3.3 Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld. 3.4 Classick is gerechtigd de Overeenkomst te annuleren indien de producten of diensten niet meer beschikbaar zijn.

Artikel 4. Prijzen 4.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen die van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 4.2 Classick is gerechtigd de prijzen te verhogen, indien deze wijzigingen onderhevig zijn aan wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 5. Levering en uitvoering 5.1 Classick zal zorg dragen voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst en zal de bestelde producten of diensten zo spoedig mogelijk leveren. 5.2 Indien bepaalde producten of diensten niet beschikbaar zijn, zal Classick de Klant hierover zo spoedig mogelijk informeren en de Klant heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te annuleren. 5.3 Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust tot het moment van levering bij de Klant bij Classick.

Artikel 6. Betaling 6.1 Klant is verplicht de producten of diensten te betalen op de wijze zoals aangegeven in de Overeenkomst. 6.2 Classick is gerechtigd de verzending van de producten of uitvoering van de diensten op te schorten totdat Klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 6.3 Indien Klant niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is Classick gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. 6.4 Klant heeft het recht om een klacht in te dienen over de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Artikel 7. Kwaliteit en garantie 7.1 Classick garandeert dat de producten of diensten voldoen aan de normale eisen en verwachtingen die men daaraan mag hebben en de specificaties die Classick heeft verstrekt, of die redelijkerwijs bekend zijn. 7.2 Klant dient eventuele gebreken of onvolkomenheden binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk aan Classick te melden. 7.3 Indien Klant bewijst dat de producten of diensten niet aan de garantie voldoen, zal Classick de producten herstellen of vervangen of de diensten opnieuw uitvoeren, naar haar keuze.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten 8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien, op de door Classick geleverde producten of verrichte diensten, berusten bij Classick. 8.2 Klant verkrijgt het recht om de producten te gebruiken voor normaal gebruik en dient hierbij de intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

Artikel 9. Aansprakelijkheid 9.1 Classick is slechts aansprakelijk voor directe schade en uitsluitend voor zover deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Classick. 9.2 De aansprakelijkheid van Classick is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende Overeenkomst. 9.3 Classick is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10. Overmacht 10.1 In geval van overmacht heeft Classick het recht de uitvoering van de Overeenkomst te suspenderen totdat de overmacht is opgeheven. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder enige verplichting tot vergoeding van schade. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil van Classick, waardoor de nakoming van haar verplichtingen onmogelijk of onredelijk bezwaarlijk wordt, zoals oorlog, mobilisatie, oproer, brand, explosie, overstroming, staking, boycot, rellen, overheidsmaatregelen en dergelijke.

Artikel 11. Wijzigingen en aanvullingen 11.1 Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 12. Geschillen 12.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 12.2 Eventuele geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van overleg. 12.3 Indien een geschil niet opgelost kan worden door middel van overleg, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 13. Slotbepalingen 13.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. 13.2 Classick is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website van Classick en zullen van toepassing zijn op alle nieuwe Overeenkomsten vanaf de datum van publicatie.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.